اطلاعيه جديد

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون كتبي ارديبهشت ماه شركت ملي نفت كه در مصاحبه هاي استخدامي مهر و آبان جاري حضور يافته اند:

نتايج نهائي مصاحبه هاي استخدامي ، نیمه اول بهمن ماه صرفاً از طريق همين پايگاه اينترنتي اعلام خواهد شد .

 

 
صفحه اصلی